Det går mot vern av Bingen lenser

Riksantikvar Jørn Holme besøkte Sørum 25. mai 2016, invitert av ordfører Marianne Grimstad Hansen. I kommunestyremøtet samme kveld berømmet Holme kommunens arbeid med kulturminner og sa at Nordlisaken hadde vært en vekker ikke bare for Riksantikvaren, men kanskje like mye for Sørum selv. Sørum har utarbeidet egen kulturminnevernplan og framstår nå som en av de kommunene i landet som har kommet lengst i å ta vare på kulturarven. Riksantikvaren trakk fram flere av kommunens betydningsfulle kulturminner, ikke bare de to han rakk å besøke – Sørum kirke og Bingen lenser. I Sørum finnes kulturminner man kan være stolt av og som har både lokal og regional verdi, men her finnes også gedigne kulturminner av nasjonal verdi, uttalte Riksantikvaren.
 

I fløterbåt på Glomma

Bingen lenser ses best fra elva. Om bord i fløterbåten «Vildanden» fortalte Bingen Lenseminneforening om den mangehundreårige fløterhistorie ved Bingen, om de ulike lensekara vi så underveis og om autentiske fløterboliger langs elvebredden. Glomma var flomstor og strømmen stri, men Rolf Hammeren, som selv har arbeidet ved Bingen lenser, manøvrerte båten trygt hele veien. Med på turen var foruten Sørums ordfører og rådmann flere andre fra kommunens administrasjon, direktørene for Museene i Akershus og Fetsund Lenser, leder for Fetsund Lenseminneforening og repr. fra utegruppa og styret i Bingen Lenseminneforening. Det ble lagt vekt på den sammenhengende fløterhistorien som Bingen og Fetsund lenser deler. Kommunegrensa var aldri vesentlig så lenge tømmerfløtinga pågikk. Bingen og Fet hadde samme administrasjon, lønningskontor, material- og redskapsforvaltning. Varpebåtene «Nøkken» og «Vildanden» ble brukt om hverandre, og ikke minst kunne arbeidsstokken ved Fetsund forsterkes med fløtere fra Bingen og omvendt. Det var daglig kontakt om hvor mye tømmer som skulle slippes fra tømmerlageret ved Bingen ned til sorteringa i Fetsund. Ofte kunne lensearbeiderne fra Fetsund hjelpe til under sluttrensken oppe ved Bingen eller ta i et tak når tømmervasene satt fast i fossen. 
 

{%SLIDESHOW_ID(36)%}

Alle foto Christian Wangberg/Sørum kommune 

Fredningsprosessen

Musikkprofessor og forkjemper for fløtertradisjonen, fetværingen Harry Kvebæk, er å takke for at det eksisterer et fløtingsmuseum i Fetsund. Allerede før fløtinga ble nedlagt i 1985, begynte Kvebæk å arbeide for at fløtertradisjonen med anleggene ute i elva skulle bevares for ettertida. Han henvendte seg til Sørum kommune for å sette fokus på anlegget her oppe, hvor det hadde vært fløtt tømmer i økende mengde etter at oppgangssaga kom på tidlig 1500-tallet. Anlegget i Fetsund er ungt i forhold til hovedanlegget ved Bingen. Da jernbanebrua for Kongsvingerbanen ble lagt til sundet i Fetsund i 1862, måtte sorteringa flyttes nedenfor brukarene i Fet. Det skjedde i løpet av 1861. Bingen lenser fikk en rein attholdsfunksjon. 
Bingen var forutsetningen for anlegget i Fet, og Kvebæk mente at Bingen lenser måtte være stedet for et fløtingsmuseum. Harry Kvebæk fikk aldri svar på sin henvendelse. Siden han ikke fikk gehør i Sørum, arbeidet han videre med museumstanken i Fet, men heller ikke der uten fortielse og direkte motstand. 
Fetsund lenser har vært permanent fredet som et nasjonalt industrielt kulturminne siden 1989 og mottar midler over statsbudsjettet. Anlegget i Fetsund framstår i dag som et attraktivt og publikumsvennlig område og er en del av Museene i Akershus (MIA). Lenseanlegget ved Bingen har bare ligget og forfalt ute i elva siden 1885, helt til Bingen Lenseminneforening tok tak i kulturminnet i 2011.
Tidligere riksantikvar Stephan Tschud-Madsen skrev i brev av 29. august 1986 til Miljøverndepartementet: «Arbeidet med spørsmålet om å bevare Bingen og Fetsund lenser har unektelig tatt lang tid. Det vil si – Bingen regner vi nå med er sikret, og det er stort sett enighet om at Fetsund bør bevares». (RAs u.strekn). Men Bingen lenser ble borte underveis.
 

Nå blir Bingen vernet 

Riksantikvaren er landets høyeste myndighet i vernesaker. Jørn Holme uttalte i kommunestyret etter båtturen på Glomma: «Det som var veldig tydelig for oss i dag, er at du kan ikke snakke om Fetsund Lenser uten å snakke om Bingen. Bingen er opprinnelsen til alt, historisk sett, og Bingen er det største spektakulære lenseanlegget. Jeg ønsker å kunne inkludere Sørum og Bingen i det lenseeventyret som dere forteller i denne regionen».
Dette går den riktige veien. Et klart kulturminneengasjement hos ordfører, politikere og kommunens administrasjon gjør at Sørum ikke lenger er «verst i klassen» men har tatt grep og står sammen med frivilligheten i vern av Bingen lenser. 
Sørumsand, 3. juni 2016
Berit Leikhammer