Fredag 21. september besøkte Riksantikvar Jørn Holme Blaker Skanse og Sørum for siste gang i rollen som Riksantikvar. Denne gangen fredet han Blaker Skanse og fem andre av Statsbyggs eiendommer.

Billedtekst: Jørn Holme fikk et krus i gave av Opplev Sørum. Kruset er laget på Blaker Skanse av kunstneren Anja Borgersrud. 

Fredningen ble beskjedent markert på Blaker Skanse med 35 deltagere. Blant deltakerne var riksantikvar Jørn Holme, ordfører i Sørum, Marianne Grimstad Hansen, og avdelingsdirektør i Statsbygg Line Woxen. Det var ikke mange inviterte, men burde ikke dette ha vært en folkefest for alle som føler tilknytning til Blaker Skanse?

Fredet gjennom landsverneplanen for Statsbygg

Gjennom prosjektet ”Statens kulturhistoriske eiendommer” utarbeider alle statlige sektorer landsverneplaner. En landsverneplan er en oversikt over den enkelte sektors verneverdige eiendommer og historikk, og danner grunnlaget for eventuelle fredninger. Eiendommene som fredes velges ut av sektoren selv, i samråd med Riksantikvaren.

Nå er landsverneplanen for Statsbyggs eiendommer ferdigstilt, og følgende eiendommer er fredet:

• Polmak tollstasjon, Tana kommune
• Flødevigen, Arendal kommune
• Munkholmen, Trondheim kommune
• Det gamle sykehusområdet, Kongensgt. 93, Trondheim kommune
• Frogner Hovedgård, Skien kommune
• Blaker skanse, Sørum kommune (eies i dag av Sørum kommune)

Blaker skanse, Sørum kommune

Blaker skanse ble etablert som et militært anlegg på slutten av 1600-tallet, og spilte en viktig rolle i krigene mot svenskene. Blaker skanse er et forsvarshistorisk viktig anlegg, med stjerneformet skanse og godt bevarte bygninger. Fredningen omfatter artilleri- og magasinbygning (1740-1750), kommandantboligen (gjenoppført 1976-1977), krutthuset (1740-1759) og utomhusområde. Sørum kommune overtok nylig anlegget, og ønsker å bruke den til kulturformål.

Referanse: www.riksantikvaren.no

Det var ikke en ren tilfeldighet at markeringen av Jørn Holmes siste store statsfredning ble markert nettopp på Blaker Skanse og i Sørum. En begeistret riksantikvar begynte med å berømme ordfører Marianne Grimstad Hansen for hennes arbeid for kulturminnevernet i Sørum.

«På mange måter er du blitt min ynglingsordfører og Sørum kommune er et forbilde for kulturminnevernet i Norge. Dere ønsker å gi Sørum sine innbyggere et av de beste oppvekststedene for barn og unge, og da er det viktig å formidle historien og ha ulike opplevelser. Da vi diskuterte fredningen med Statsbygg om hvor vi skulle markere denne store dagen, var det to valg Munkholmen i Trondheim eller Blaker Skanse i Sørum. Siden Sørum er blitt min favorittkommune var valget ganske enkelt», fortalte en synlig begeistret Jørn Holme.

Denne kommentaren står i sterk kontrast til den gangen han tiltrådte i rollen som Riksantikvar i oktober 2009. En av Holmes aller første saker var nemlig rivningen av hovedbygningen på Nordli gård.

«Som ny riksantikvar synes jeg at Sørum kommune gjennom sitt vedtak om riving av Nordli Gård, har vist grunnleggende mangel på forståelse for kulturminnevern», skrev Jørn Holme i et leserinnlegg publisert i Nationen 3. november 2009.

Les mer på «Nordli-saken, rivesaken som skapte rabalder».

Jørn Holme skrøt hemningsløst av Sørum kommune og ordføreren under besøket på Blaker Skanse, og det er både gledelig og fortjent. Men det burde ikke på noen måte glemmes at det er nettopp innsatsen fra idealister, entusiaster og flere forskjellige lag og foreninger, som har jobbet bokstavelig talt tusenvis av timer for å ivareta og synliggjøre kulturarven i Sørum, som gir grunnlaget for denne endringen i kommunen. Dette gjelder spesielt innsatsen fra Blaker og Sørum Historielag, Bingen Lenseminneforening, Blaker Skanses Venner, Venneforeningen Tertitten, Eight Amcars Club, Slora Mølles Venner, Stiftelsen Valstad Cafe, Romeriksspillene og mange flere. Opplev Sørum har også jobbet iherdig med å påvirke myndighetene og drevet aktivisme over mange år. Det er denne samlede innsatsen som nå gir resultater og som har bidratt til å endre kursen til Sørum kommune. Opplev Sørum håper at fremtidens politikere og administrasjon i Lillestrøm kommune blir like fascinert av kulturarven i Blaker og Sørum.

Les «Sørum etter Nordli».

Jørn Holme har for mange vært en svært dyktig riksantikvar og han har nok en spesiell plass i hjertene til alle oss som er opptatt av vår felles kulturarv i Blaker og Sørum. Det er virkelig gledelig at han snakker om kulturminnene i Sørum, og spesielt Blaker Skanse, med en overbevisende begeistring. Det er litt vemodig at han nå trer av, og vi håper virkelig at hans arvtaker blir like begeistret. Riksantikvaren fortsetter:

«I dag er det seks anlegg som fredes. Blaker skanse er et viktig anlegg i vår nasjons historie. Hadde det ikke vært for Glomma, som er den aller største festningen og alle de andre festningene i Glommalinjen, så hadde vi nok snakket svensk i Norge idag.
Det er artig å tenke på at i 1718, da Karl XII ble skutt i Halden, hadde han ikke klart å ta hverken Fredriksten festning, Akershus festning eller Blaker Skanse. Sånn sett er dere her på Blaker Skanse i fornemt selskap sammen med både Akershus festning og Fredriksten.
Blaker Skanse er da det best bevarte skanseanlegget fra tildels både 1600- og begynnelsen av 1700-tallet. Uten dette anlegget kunne ikke historien blitt fortalt hvis vi bare hadde hatt de store festningene.
Noen vil jo si at vi det er på høy tid at vi freder alle Statsbyggs viktige anlegg. Det er stort for meg som Riksantikvar å gjøre den største statlige fredningen før jeg går av og noen andre tar over stafettpinnen.»

Kommer på konsertene

Spesielt gledelig for undertegnede at Riksantikvaren lovte å ta med seg en stor delegasjon fra Oslo til konsertene på Blaker Skanse.

«En dag når dere har et konsertarrangement her ute så skal vi få med en svær gjeng fra Kristiania, så skal vi ta toget her nede, og det gleder jeg meg til. Det er ikke langt å kjøre til Sørum, bare en halvtime, og her får du se noe som du ikke hadde trodd at det fantes så nære hovedstaden.»

Konsekvenser ved fredning

En statlig fredning burde føre med seg noen statlige forpliktelser. Riksantikvaren påpeker at når staten freder et kulturminne, betyr det at eiendommen er av stor nasjonal betydning.

«Det at Blaker Skanse nå er fredet betyr også at anlegget er av stor nasjonal betydning og Staten må nå kjenne sin besøkelsestid, og mange vil nå erkjenne at Sørum og den nye kommunen må etablere et statlig partnerskap i forvaltningen av dette festningsanlegget.»

«Så jeg er veldig glad, og ydmyk, for at jeg får være med på denne statsfredningen», avslutter Jørn Holme.

Blaker Skanse er nå fredet av staten ved lov. Det betyr at alle inngrep vil kreve en dispensasjon fra regional kulturminneforvaltning. En fredning er den strengeste form for vern staten kan gjennomføre.

Endringer på fredete kulturminner

At et kulturminne er fredet innebærer at alle endringer som går utover vanlig, jevnt vedlikehold må godkjennes av vedkommende myndighet etter kulturminneloven. Avgjørelser i slike saker er delegert til fylkeskommunene. Eiere kan søke om dispensasjon fra fredningen, og kulturvernmyndighetene vil på denne bakgrunn beslutte om tiltaket vil være forenlig med fredningens formål eller ikke. Det må også søkes om tillatelse til gjennomføring av alle tiltak som på en eller annen måte kan virke inn på eller forandre kulturminnet.

Referanse: Wikipedia

Det er en rekke tilskudds- og støtteordninger til eiere av fredete kulturminner. Det er ingen automatikk i disse støtteordningene. Derimot ligger det mange begrensinger til endringer som kan gjennomføres på et fredet kulturminne. En fredning kan gjøre det mere utfordrende å drifte Blaker Skanse, for dem som tør ta ansvaret nå som driften av Blaker Skanse settes ut på anbud. Samtidig er det en sikkerhet for at Blaker Skanse ikke kan endres vesentlig fra slik anlegget står idag.